นายสุรศิษฐ์ อินทกรอุดม

ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ

-รอการแต่งตั้ง-

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ

นายกมล ชัยกันทะ

ท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ

นางสาววริศรา โสภาค

พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ

นายปรีดี สถิตย์ชัยวัฒนา

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ

นายเกียรติคุณ พรหมเพชร

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ

นายพีระพงศ์ หมื่นผ่อง

หน.สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ

นายนาวิน ป้องกัน

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ

นายวิชัย ศรีโพธิ์งาม

เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ

นางรวงทิพย์ วิเชยละ

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ

นายนัทธ์เวโรจน์ บูชาพัฒน์

ปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ

นายนคร บุตรดีวงศ์

พาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ
1 2 3
ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2