การลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ (จังหวัดสะอาด) ผ่านธนาคารขยะองค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว อำเภออุทุมพรพิสัย ในวันที่ 21 มกราคม 2564

ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษได้นำคณะทำงานติดตามวาระจังหวัดสะอาดผ่านธนาคารขยะองค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว อำเภออุทุมพรพิสัย พบปริมาณขยะลดลงชุมชนมีเงินทุนหมุนเวียนเข้มแข็งมาก

วันนี้(21มค.64) ที่วัดบ้านห่อง นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมคณะทำงานได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว อำเภออุทุมพรพิสัย ซึ่งได้ดำเนินการรับซื้อในรูปแบบกองทุนคัดแยกขยะสะสมเงินคุ้มครองสุขภาพตำบลปะอาวทั้ง 14 หมู่บ้าน มาตั้งแต่ปี 2560 โดยจะมีการคัดแยกขยะจากทุกครัวเรือนสู่การเพิ่มมูลค่าจากการขายขยะรีไซเคิล หรือ ขยะเหลือใช้ ตามนโยบาย 3Rs ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และ นำกลับมาใช้ใหม่ เน้นเปลี่ยนขยะเป็นเงินสะสมเข้ากองทุนคุ้มครองสุขภาพและเงินฌาปนกิจศพ โดยจะรับซื้อทุกเดือนและมีเงินฝากไม่น้อยกว่า 300 บาท หากเงินถูกหักลงเหลือน้อยกว่า 300 บาท ต้องนำขยะมาขายเพื่อเพิ่มเป็นเงินฝากเข้ากองทุนในเดือนถัดไป นายสวัสดิ์ ดวงแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว กล่าวว่า การบริหารจัดการกองทุนคัดแยกขยะสะสมเงินคุ้มครองสุขภาพตำบลปะอาว ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา เริ่มต้นปริมาณขยะในตำบลจำนวน 14 หมู่บ้าน ลดลงประมาณร้อยละ 20 ในปีแรก หรือ เริ่มต้นมีปริมาณขยะเฉลี่ย 16 ตันต่อเดือน ในปัจจุบันคงเหลือเพียง 12 ตันต่อเดือน ที่สำคัญ ประชาชนทั้งตำบลสนใจร่วมโครงการสูงถึงร้อยละ 79 ยอดเงินฝากในบัญชีกองทุนกว่า 4 แสนบาท สมาชิกได้รับการคุ้มครอง 698 ครัวเรือน ขณะที่การช่วยเหลือสมาชิกได้จ่ายเงินสงเคราะห์ไปแล้ว 97 ราย นับว่าเป็นประโยชน์อย่างมากกับชุมชน ทั้งเรื่องสุขภาพ ความสะอาด ความรักสามัคคีและการช่องว่างระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชน ตลอดจนสอดคล้องวาระจังหวัดสะอาดผ่านธนาคารขยะกองทุนคัดแยกขยะสะสมเงินคุ้มครองสุขภาพตำบลปะอาวอย่างชัดเจน

ฉัตรชัย พรหมมาศ ภาพ กฤตภาส กล้วยนิจ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ ข่าว 21 มกราคม 2564

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2