การขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง การท่องเที่ยวและเมืองกีฬา (Sports City) เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564

วันที่ 5 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ และนายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้ประชุมการขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง การท่องเที่ยวและเมืองกีฬา (Sports City) กับส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยที่ประชุมได้สรุปรายได้จากการท่องเที่ยวและผู้เยี่ยมเยือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นำเสนอปฏิทินและวางแผนการท่องเที่ยวของจังหวัดศรีสะเกษประจำปี พ.ศ. 2564 รายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีได้ตรวจราชการ ณ จังหวัดศรีสะเกษ สรุปผลการประเมินศักยภาพเมืองกีฬา (Sports City) ทั้งหมด 16 จังหวัด และการคัดเลือกแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยม ให้คณะทำงานลงพื้นที่ Home Stay บริเวณบ้านภูมิซรอล อำเภอกันทรลักษ์ เพื่อพัฒนาปรับปรุงรองรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวผามออีแดง

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2