ผลการประกวดออกแบบดีไซด์ผ้า ประจำปี 2564

ผลการประกวดออกแบบดีไซด์ผ้า ประจำปี 2564

1. ประเภทชุดสุภาพสตรี1.1 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางศรัญญา ศรีมาศ บ้านเลขที่ 127 หมู่ที่ 2 ตำบลตาอุด อำเภอขุขันธ์ เจ้าของผลงาน เดินแบบโดย นางสาวปวิตรา โคตะมา1.2 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นางสาววาสนา พึ่งพา บ้านเลขที่ 51 หมู่ที่ 2 ตำบลจาน อำเภอกันทรารมย์ เจ้าของผลงานและผู้เดินแบบ1.3 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ นายพิศิษฐ์ เมืองจันทร์ บ้านเลขที่ 31 หมู่ที่ 13 ตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ เจ้าของผลงาน เดินแบบโดย นางสาวศิริพร ศรีสมพร1.4 รางวัลชมเชย จำนวน 7 รางวัล ได้แก่1) นางสาวพฤกษา สีสมสัน วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เจ้าของผลงาน เดินแบบโดย นางสาวพรชิตา โคตรุชัย2) นางสาวพิมลพา คำพินิจ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เจ้าของผลงาน เดินแบบโดย นางสาวชไมภรณ์ ศรีวิเศษ3) นางสาวศิรีภรณ์ จำนันท์ บ้านเลขที่ 107 หมู่ที่ 5 ตำบลโพนค้อ อำเภอเมืองศรีสะเกษ เจ้าของผลงาน เดินแบบโดย นางสาวกาญจนา มายา4) นางสาวขวัญนภา จันทะมั่น บ้านเลขที่ 135 หมู่ที่ 6 ตำบลโพธิ์วงศ์ อำเภอขุนหาญ เจ้าของผลงาน เดินแบบโดย นางสาวพิมพ์วสัญธ์ จันทะมั่น5) นางณัฐฐา ทรัพย์ทวี บ้านเลขที่ 44 หมู่ที่ 7 ตำบลเป๊าะ อำเภอบึงบูรพ์ เจ้าของผลงาน เดินแบบโดย นางสาวจิณห์วรา แดงงาม6) นางสาวภวริศา ชาชุมพร บ้านเลขที่ 92 หมู่ที่ 6 ตำบลโพธิ์ อำเภอโนนคูณ เจ้าของผลงาน เดินแบบโดย นางสาวปวีณา สมอินทร์7) นางสาวสุทธดา ผมหอม บ้านเลขที่ 104 หมู่ที่ 3 ตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ เจ้าของผลงาน เดินแบบโดย นางสาวทัศณีย์ ทองมันปู2. ประเภทชุดสุภาพบุรุษ2.1 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ นางเสมอ ไชยนะรา บ้านเลขที่ 15 หมู่ที่ 6 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอขุขันธ์ เจ้าของผลงาน เดินแบบโดย นายธนากร วงษ์ขันธ์2.2 รางวัลชมเชย จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ นางสาวขวัญนภา จันทะมั่น บ้านเลขที่ 135 หมู่ที่ 6 ตำบลโพธิ์วงศ์ อำเภอขุนหาญ เจ้าของผลงาน เดินแบบโดย นายปรเมนทร์ เพ็ชรเพ็ง

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2