พช.ศรีสะเกษ นุ่งผ้าไทยใส่บาตร สร้างการรับรู้ผ้าทอแบรนด์ศรีสะเกษ เป็นการอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน ยอดจำหน่าย OTOP พุ่ง เช้าเดียวหลักแสนสามหมื่นกว่าบาท

วันที่ 2 กุมภาพันธ์  2564 เวลา 07.00 น. นายจรินทร์ รอบการ พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ นักวิชาการ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จังหวัด/อำเภอ ร่วมกับกิจกรรมนุ่งผ้าไทยทำบุญใส่บาตร ทำความดี วิถีพอเพียง  ณ ลานโคปุระ เกาะกลางน้ำห้วยน้ำคำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นโอกาสที่ดีที่ทำให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในจังหวัดศรีสะเกษทุกคนได้ร่วมกันทำบุญ เสริมสร้างจริยธรรมข้าราชการ และที่สำคัญเป็นการสร้างการรับรู้ผ้าทอแบรนด์ศรีสะเกษ เป็นการอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน และสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก สร้างผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ให้เข้มแข็ง สมดั่งเป็น “ศรีสะเกษธานีผ้าศรี…แส่ว”

โดยมี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด นำหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนร่วมกิจกรรมโดยนุ่งผ้าไทย ใส่บาตร เพื่อส่งเสริมให้ส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ร่วมสืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน และส่งเสริมการท่องเที่ยว รวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคง ประชาชนมีรายได้ จาการขายสินค้าชุมชน/สินค้า OTOP และสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ ได้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ผ้าทออัตลักษณ์ศรีสะเกษ “ผ้าทอเบญจศรี” ผ้าแบรนด์ศรีสะเกษ ภายใต้แนวคิด “ศรีสะเกษ ธานีผ้าศรี…แส่ว”  ซึ่งเป็นวาระสำคัญของจังหวัด ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้ทำบันทึกข้อตกลงกับหน่วยงานของรัฐในการร่วมโครงการสืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทยดำรงไว้ในแผ่นดิน เพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการอนุรักษ์ ส่งเสริม และเผยแพร่ผ้าไทย อันเป็นศิลปะอันล้ำค่าของชาติให้ดำรงคงอยู่เป็นความภาคภูมิใจของคนไทย และให้ชาวโลกได้ชื่นชม อีกทั้งเพื่อเชิดชูอัตลักษณ์คุณค่าผ้าท้องถิ่นให้เกิดกระแสความนิยมการแต่งกายผ้าไทย แก่ประชาชนทั่วประเทศ และยังสนับสนุน ส่งเสริม การสร้างงาน สร้างอาชีพ และเสริมสร้างรายได้ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการเพิ่มรายได้ ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ด้วยการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการทอผ้า มาสืบสาน รักษา ต่อยอด โดยใช้ทรัพยากรในพื้นที่ที่เป็นที่รู้จัก 5 ชนิด ได้แก่ ดินปลูกทุเรียนภูเขา ดินทุ่งกุลาร้องไห้ เปลือกไม้มะดันป่า ใบลำดวน และผลมะเกลือ นำมาย้อมผ้าได้เป็นผ้าทอ 5 ชนิด ได้แก่ ผ้าศรีลาวา ผ้าศรีกุลา ผ้าศรีมะดัน ผ้าศรีลำดวน และผ้าศรีมะเกลือซึ่งเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของชาวศรีสะเกษ นำมาตัดเย็บเป็นเครื่องแต่งกาย โดยใช้การแส่วผ้าซึ่งเป็นภูมิปัญญาในการต่อผ้าสองชิ้นเข้าด้วยกัน แส่วด้วยลายโบราณ เช่น ลายหางสิงห์ ลายตีนตะขาบ ลายขามดแดง ต่อมามีการพัฒนาลายแส่วประยุกต์เพิ่มประดับให้มีความสวยงาม เช่น ลายเชิงเทียน ลายดอกไม้ ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผ้าทอ เป็นการส่งเสริมให้ช่างทอช่างแส่ว และกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ มีรายได้จากการย้อม ทอ แส่ว และแปรรูป จากผ้าแบรนด์ศรีสะเกษ เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง และชุมชนพึ่งตนเองได้

และการจัดกิจกรรมนุ่งผ้าไทยใส่บาตร ทำความดีวิถีพอเพียง ที่ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกวันอังคาร ซึ่งเริ่มดำเนินการจัดกิจกรรมครั้งแรกตั้งแต่เดือนมกราคม 2563  นับว่าเป็นกิจกรรมที่กระตุ้นให้ชาวจังหวัดศรีสะเกษได้สวมใส่ผ้าไทย ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 ที่มีการรณรงค์ให้ประชาชนได้ใช้และสวมใส่ผ้าไทยทุกวันอังคารและวันศุกร์ จึงเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ OTOP มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายอีกทางหนึ่ง และลดความเหลื่อมล้ำของคนในสังคม ภายในงานผู้ประกอบการ OTOP ได้ร่วมกันออกบูธจำหน่ายสินค้า OTOP และสินค้าชุมชน ในกิจกรรมนุ่งผ้าไทยใส่บาตรฯ สร้างรายได้จากการจำหน่ายสินค้า OTOP ภายในงานฯ ประจำวันอังคารที่ 02 กุมภาพันธ์ 2564 มียอดจำหน่าย 130,840 บาท มีกลุ่ม OTOP ที่ขายดี 3 อันดับแรก คือ

1) กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเครื่องหนัง อำเภอขุขันธ์ จำนวน 21,000 บาท

2) กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองลายโบราณ อำเภอศรีรัตนะ 15,000 บาท

3) กลุ่มทอผ้าบ้านยางเอือด อำเภออุทุมพรพิสัย จำนวน 12,200 บาท

ทั้งนี้ กิจกรรมนุ่งผ้าไทยใส่บาตร ทำความดีวิถีพอเพียง ที่ดำเนินการจัดกิจกรรม ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2564 มียอดจำหน่ายสะสม 3,322,200 บาท

“อะไร ๆ ก็ดีที่ศรีสะเกษ”

พัฒนาชุมชนศรีสะเกษ : นครแห่งความสุข

กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน : รายงานยอดจำหน่าย OTOP

กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน : รายงานข่าว

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2