ศรีสะเกษ จัดประชุมการขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ ผ้าทอมือ “ธานีผ้าศรี…แส่ว” ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น.จังหวัดศรีสะเกษ โดยนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ประธานการประชุมการขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ ผ้าทอมือ “ธานีผ้าศรี…แส่ว” ครั้งที่ 1/2564 เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ผ้าอัตลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเป็นวาระจังหวัดศรีสะเกษ 1 ใน 10+1 วาระ บทสรุป/ถอดบทเรียนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ผ้าอัตลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2563 ที่ผ่านมาและกำหนดหมุดหมายขับเคลื่อนในปี 2564 ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษและเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564 ของ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ซึ่งทรงพระกรุณาธิคุณ ประทานพระอนุญาตแบบลายมัดหมี่แก่ช่างทอผ้า ชื่อลาย “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่และสื่อความหมายถึงการส่งมอบความรักและความสุขให้แก่ชาวไทยทุกคน และประทานอนุญาตให้กลุ่มทอผ้าทุกกลุ่ม ทุกเทคนิค สามารถนำไปใช้ทอผ้า ผลิตผ้าได้ อีกทั้งมีพระดำริฯ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” จากการเสด็จไปทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์และงานหัตถกรรม 3 ภูมิภาค ซึ่งเป็นอีกหนึ่งในผ้าที่จังหวัดศรีสะเกษวางแผนการส่งเสริมฯในการนี้ นายจรินทร์ รอบการ พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานยุทธศาสตร์ผ้าอัตลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษ ได้ใช้กลยุทธ์ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ผ้าฯ โดยเฉพาะผ้าทอเบญจศรี และผ้าอัตลักษณ์ผ่านกิจกรรมร้อยดวงใจจากภูมิปัญญา สู่ผืนผ้าชาวศรีสะเกษ ในงานฉลองครบรอบ 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ และการเคลื่อนโดยใช้ทุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ด้านการผลิต(ย้อม ทอ แส่ว) เพื่อพัฒนาคุณภาพการย้อม ไม่ให้ตกสี คุณภาพการทอด้วยฟืมหน้ากว้าง การแส่วที่สวยงาม เป็นเอกลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษ โดยใช้งบประมาณจาก กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จำแนกเป็น1) ด้านการย้อม จำนวน 19 โครงการ งบประมาณ 1,180,910 บาท2) ด้านการทอผ้า จำนวน 2 โครงการ งบประมาณ 47,470 บาท3) ด้านการแส่ว จำนวน 68 โครงการ งบประมาณ 4,226,764 บาทนอกจากนี้ได้ผลักดันและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านผ้า ประกอบด้วย (1) การประกวดโครงการ CDD Young Designer Contest (2) โครงการ OTOP Junior Contest (3) การประกวดออกแบบดีไซด์ผ้าในงานนุ่งผ้าไทยใส่บาตร เป็นต้นส่วนแนวทางการขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ “ผ้าทอมือ ธานีผ้าศรี…แส่ว” ปี 2564 ประกอบด้วย (1) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สินค้า และบริการด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP (งบจังหวัด) (2) โครงการเสริมสร้างศักยภาพทางการค้า การลงทุนของกลุ่มจังหวัดเชื่อมโยง อาเซียน กิจกรรม แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP (งบกลุ่มจังหวัด) (3) งบฟื้นฟูโควิด จำนวน 7 โครงการ และ (4) โครงการพัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชน (งบกรมการพัฒนาชุมชน)นอกจากนี้ พิจารณาให้เปิดศูนย์ OTOP จังหวัดศรีสะเกษ ทุกวันพฤหัสบดี และวันศุกร์แรกของเดือน เวลา 17.00 น. เป็นต้นไปและจำหน่ายถึงวันศุกร์ เพื่อสร้างการรับรู้และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าชุมชน ผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเฉพาะผ้าอัตลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษ ให้มีมาตรฐานสู่สากล เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง และชุมชนพึ่งตนเองได้

ชุมชน : รายงาน

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2