การลงพื้นที่ติดการขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ วาระการบูรณาการแก้ไขปัญหาผู้ด้อยโอกาสทางสังคม (คนเมืองศรี…ฮักแพงแบ่งปัน) ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา​ 14.00 น. นางอาภาวดี​ พรหมจอม​ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของ​มนุษย์​จังหวัด​ศรีสะเกษ​ พร้อมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ. ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ ประเด็นวาระการบูรณาการแก้ไขปัญหาผู้ด้อยโอกาสทางสังคม (คนเมืองศรี…ฮักแพงแบ่งปัน)โดยบูรณาการความร่วมมือภาคีเครือข่ายทางสังคมในการแก้ไขปัญหา การให้ความช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากเดือดร้อนและขาดโอกาสทางสังคม พร้อมทั้งเยี่ยมให้กำลังใจ และร่วมมอบปัจจัยและสิ่งของจากเหล่ากาชาดจังหวัด ส่วนราชการ และองค์กรเอกชน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ. แก่ราษฎรจำนวน 2 ราย ได้แก่

1. นางชาติ อุปมัย อายุ 65 ปี บ้านโนนดู่ หมู่ 4 ตำบลบึงมะลู อาศัยอยู่เพียงลำพัง เป็นผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน ที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงปลอดภัย

2. นางสาวเป่ง สิงห์โท อายุ 76 ปี บ้านศรีสะอาด ตำบลบึงมะลู อาศัยอยู่เพียงลำพัง ไม่มีอาชีพ ไม่มีที่ดินทำกิน ที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงปลอดภัย

รวมทั้งมีการประชุมวางแผนพิจารณาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมทั้ง 2 ราย แบบบูรณาการ ทั้งนี้เพื่อกำหนดแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคมเพื่อการแก้ไขปัญหาในระยะยาวต่อไป

โดยมี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธาน นายวิชัย ตั้งคำเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แรงงานจังหวัด รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด อาจารย์ ม.ราชภัฏศรีสะเกษ ผู้บริหารองค์กรเอกชน รักษาราชการแทนนายอำเภอกันทรลักษ์ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

ณ พื้นที่ตำบลบึงมะลู อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2