ผวจ.ศรีสะเกษ เป็นประธานการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562 ที่ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 คาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ นายวัฒนา ฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการลงนาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) แสดงเจตนารมณ์ร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงาน โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในทูล
กระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวุดีมาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ยุทธศาสตร์ 3 ด้าน การรณรงค์ปลุกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด. การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจแก่เยาวชน การสร้างและพัฒนาเครื่อข่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

นายวราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีละเกษ กล่าวว่า จังหวัดครีละเกษ ให้ความสำคัญในการดำเนินงานตาบ
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริ
วัฒนาพรรณวดี เพื่อป้องกันและแก้ขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 18 ปี และเป็นจังหวัด TO BE
NUMBER ONE ระดับรักษามาตรฐานพร้อมเป็นตันแบบระดับเงินปีที่ 2 ในปี 2563 โดย นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดศรีสะเกษ ได้ประกาศให้วันพฤหัสบดี ทุกสัปดาห์ เป็นวันสวมใส่เสื้อ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดศรีสะเกษ และมี
การขับเคลื่อนการดำเนินงาน “อำเภอ TO BE NUMBER ONE”
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวอีกว่า เพื่อให้การดำเนินงานตามโครงการรณรค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้
จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ, นายอำเภอ, ผู้
อำนวยการโรงพยาบาล, สาธารณสุขอำเภอ, พัฒนาการอำเภอ ผู้บริหารสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา, และสมาชิกชมรม T
BE NUMBER ONE ร่วมเป็นสักขีพยาน นายวร่ำวุธ กล่าว


ข่าว/ภาพ : ณัฐธรชนม์ สิริโชติสกุล

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2