ผู้ว่าฯศรีสะเกษขับเคลื่อนโครงการพัฒนาและเชื่อมภาคีเครือข่ายป้องกัน อุบัติเหตุทางถนนระดับพื้นที่

วันที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 10.30น. ที่ห้องประชุมเทศบาลยางชุมน้อย อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการ
เกษ เป็นประธานการประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาและเชื่อมภาคีเครื
หตุทางถนนจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2563ในระดับพื้น โดยมีนายบุญประสงศ์ นวลสายย์ หน.สนง.ปภ.จังหวัด น
น่ายอำเภอยางชุมน้อย นายนวนใจ บุษบงค์ นายกเทศมนตรีตำบลยางชุมน้อย ผู้กำกับ สภ.ยางชุมน้อย ผู้แทน ผอ.แขวงทางหล่วงศรีสะเกษที่ 1
บริษัทกลางฯ ผู้แทน ผอ.รพ.ยางชุมน้อย หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ ผู้บริหารอปท. ผู้นำท้องที่ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมป
จำนวนมาก ซึ่งจังหวัดศรีสะเกษ ได้กำหนดให้การรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอด 365 วัน เป็นวาระสำคัญเร่งด่วน

ทั้งนี้ ได้นำข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตในพื้นที่เทศบาลตำบลยางชุมน้อยเป็นกรณีศึกษา เพื่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์การเกิดอุบัติเหตุทางถนน จุดเสี่ยงในพื้นที่ การสร้างการรับรู้และตระหนักถึงปัญหา รวมถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการขับขี่และวินัยจราจรทางถนน ซึ่งจากข้อมูล การเสียชีวิต จากอุบัติเหตุทางถนน จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2562 มีผู้เสียชีวิตจำนวน 316 รายและในปี 2563 ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2563 มีผู้เสีย 168 ราย 86 ราย 186 ราย เกิดอุบัติเหตุกับรถจักรยานยนต์ 60 เปอร์เซ็นต์ และสาเหตุของผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บดังกล่าว มาจากพฤติกรรมเสี่ยง ไม่สวมหมวกกันน็อคนิรภัย 63% ขับรถเร็ว 30 เปอร์เซ็นต์เมาแล้วขับ 8% และเป็นคนในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ 100%

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษกล่าวว่า ด้วยเหตุดังกล่าวจึงพัฒนากลไกการทำงานในการขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอด 365 วัน อย่างจริงจังและต่อเนื่องและยังเป็นการกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกในการสร้างวัฒนธรรม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และเพื่อสร้างการรับรู้และตระหนักถึงปัญหาอุบัติเหตุทางถนนและเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการขับขี่และวินัยจราจร
ในเขตเทศบาลเพื่อลดการสูญเสีย

นายนวนใจ บุษบงค์ นายกเทศมนตรีตำบลยางชุมน้อย กล่าวว่า เทศบาลตำบลยางชุมน้อย อำเภอยางชุมน้อย ข้อมูลปี 2563 มีอุบัติเหตุทางถนน มีผู้บาดเจ็บ 192 ราย เสียชีวิต 7 ราย จึงกำหนดให้การรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอด 365 วัน เป็นวาระสำคัญเร่งด่วนของเทศมนตรีตำบลยางชุมน้อย โดยกำหนดให้มีการคืนข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนให้แก่ชุมชนประกอบด้วย ข้อมูลการวิเคราะห์อุบัติเหตุทางถนน จุดเสี่ยงในพื้นที่และการสร้างการรับรู้ถึงปัญหา และความสูญเสียของอุบัติเหตุทางถนน ด้วยการพัฒนาการจราจรทางถนน จัดทำป้ายบอกเส้นทางจร้าจรและปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดถนนให้สวยงาม ตลอดจนการติดตั้งแสงสว่างให้เพียงพอในการจราจรในเขตเทศบาล

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2