1. Home
  2. /
  3. เกี่ยวกับจังหวัด
  4. /
  5. วิสัยทัศน์ ค่านิยมจังหวัดศรีสะเกษ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ ปี พ.ศ. 2564

วิสัยทัศน์จังหวัดศรีสะเกษ

“ดินแดนเกษตรปลอดภัย การค้าและการท่องเที่ยวครบวงจร”


วิสัยทัศน์ กลุ่มจังหวัด ศรีสะเกษ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร

“อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและเกษตรอินทรีย์เพิ่มมูลค่า
การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ
การค้าชายแดนได้มาตรฐานสากล”


ค่านิยมจังหวัด

มองการณ์ไกล ใส่ใจบริการ ทำงานมุ่งผลสัมฤทธิ์ จิตมีคุณธรรม น้อมนำความพอเพียง


พันธกิจ

1. ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร และการแปรรูปสินค้าการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
2. ส่งเสริมการค้าการลงทุน โดยการสร้างโอกาส และสนับสนุนให้เกิดการพัฒนา ท่องเที่ยวที่ครบวงจร และส่งเสริมเมืองกีฬา (sport city)
3. ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานทางสังคม พัฒนาคนให้มีคุณภาพ ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. เสริมสร้างความสมดุลความหลากหลาย และความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพลังงานทางเลือก
5. เสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดน และความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง และลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ทั้งนี้ โดยการบริหารจัดการภาครัฐโดยยึดหลักธรรมาภิบาล


เป้าประสงค์ในการพัฒนา

เพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจให้สามารถแข่งขันได้ ควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านสังคม
ความเป็นอยู่ของประชาชน และการรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่


เป้าประสงค์ในการพัฒนา

1. ยกระดับการผลิตสินค้าการเกษตรสู่มาตรฐานอย่างครบวงจร
2. ส่งเสริมขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยวและกีฬาสู่ความเป็นเลิศ
3. พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่คุณภาพชีวิตประชาชนในทุกมิติ
4. อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
5. เสริมสร้างความมั่นคงและการค้าชายแดนเชื่อมโยงอาเซียน

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2