เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหว

วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓
ทั้งนี้ ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาคำขอรับความช่วยเหลือเงินและค่าใช้จ่ายกองทุนยุติธรรมจำนวน ๔ ราย ตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์ฯ พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมทาวน์อินสอน ชั้น ๓ ที่ว่าการอำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2