เป็นประธานในพิธีมอบบ้าน ตามโครงการสร้างหรือปรับปรุงซ่อมแซมบ้

วันที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีมอบบ้าน ตามโครงการสร้างหรือปรับปรุงซ่อมแซมบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 65 พรรษา 2 เมษายน 2563 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 50,000 บาท ซึ่งอำเภอพยุห์ ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ จิตอาสา ร่วมก่อสร้างบ้านเพื่อมอบให้แก่ นางจินดา ศรีทาบุตร ราษฎรบ้านเลขที่ 42 หมู่ที่ 7 ตำบลตำแย อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีสมาชิกครอบครัวอาศัยอยู่ร่วมกัน จำนวน 10 คน ทั้งนี้ ได้มอบพันธุ์กบ และเมล็ดพืชพันธุ์ผักเพาะปลูก เพื่อเลี้ยงสำหรับเป็นอาหาร และสร้างรายได้เสริมในการประกอบอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีส่วนราชการจังหวัดศรีสะเกษ และอำเภอพยุห์ ร่วมมอบปัจจัย และสิ่งของในการดำรงชีพ นอกจากนั้นได้เยี่ยมและมอบสิ่งของให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงจำนวน 15 ราย ณ บ้านเลขที่ 42 หมู่ที่ 7 ตำบลตำแย อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2