เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.

วันที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ครั้งที่ 5/2563 ดังนี้
1. การพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาจังหวัดฯ พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ.2565)
2. การพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
3. ติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
4. โครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศแผนงาน 3.2 การฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน
5. การดำเนินโครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมในพื้นที่
6. การดำเนินโครงการเพื่อเตรียมรับมือ บรรเทาปัญหาน้ำท่วม และเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำในฤดูฝนปี 2563
โดยมี นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ภาคธุรกิจ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2