ลงพื้นที่ตรวจราชการและมอบนโยบายการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน

วันที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 13.30 – 16.00 น. นายวีระศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการและมอบนโยบายการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน เพื่อติดตาม รับฟัง และรับทราบปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วน และการแก้ไขปัญหาที่มีการตอบสนองความต้องการของประชาชนในจังหวัดให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม และรวดเร็วทันเหตุการณ์ รวมทั้งการสร้างความตระหนักรับรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนให้เห็นถึงความจำเป็นในการร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ การสร้างความสามัคคีปรองดอง การสร้างความรับรู้ให้เข้าใจหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และความสำคัญของสถาบันหลักของชาติในฐานะศูนย์รวมจิตใจของประชาชน
ทั้งนี้ ได้มอบแนวทางการปฏิบัติงานการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันของจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อดำเนินการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่อย่างเต็มความสามารถ
โดยมี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายสำรวย เกษกุล นายวิรัตน์ ไชยสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรศรีสะเกษ เขต 1 ผู้แทนสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรศรีสะเกษ เขต 7 ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ พาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดศรีสะเกษ นายอำเภอทุกอำเภอ ประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ผู้แทนคณะกรรมการธรรมาภิบาล ผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆ ร่วมให้การต้อนรับ และร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2