เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังห

วันที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 15.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อติดตาม รับฟัง และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนในจังหวัด และเพื่อจัดให้มีการตอบสนองความต้องการของประชาชนในจังหวัดให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม และรวดเร็วทันเหตุการณ์ รวมทั้งการสร้างความตระหนักรับรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนให้เห็นถึงความจำเป็นในการร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ การสร้างความสามัคคีปรองดอง การสร้างความรับรู้ให้เข้าใจหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
โดยมีนายสำรวย เกษกุล นายสมชัย คล้ายทับทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ รก.ผู้อำนวยการโครงการชลประทานศรีสะเกษ ภาคประชาชน/ประชาสังคม ปราชญ์ชาวบ้าน ธรรมาภิบาลจังหวัดศรีสะเกษ และผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2