เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย

วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย กิจกรรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งสูงส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและขับเคลื่อนหมู่บ้านไม่ขายเสียง รุ่นที่ ๑ โดยมีนางสาวผจงลักษณ์ โสตศิริ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่ ๗ (จ.บุรีรัมย์) แทนผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของโครงการและมีผู้แทนสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ พนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดศรีสะเกษให้การต้อนรับและร่วมพิธีเปิดโครงการดังกล่าว
ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.) ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้จัดสรรงบประมาณให้จัดกิจกรรมพัฒนาต่อยอดการสร้างและขยายเครือข่ายและสร้างการมีส่วนร่วมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยกำหนดให้จัดกิจกรรมครั้งนี้ในระหว่างวันที่ ๒ และวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ กลุ่มเป้าหมายเป็นกรรมการและเลขา ศส.ปชต.ของจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน ๒๐๖ ศูนย์ละ ๒ คน รวมทั้งสิ้น ๔๑๒ คนแบ่งการจัดประชุมออกเป็น ๒ รุ่นละ ๑ วัน ณ โรงแรมศรีลำดวน อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2