เป็นประธานในพิธีมอบบ้าน ตามโครงการสร้างหรือปรับปรุงซ่อมแซมบ้

วันที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 10.00 – 11.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีมอบบ้าน ตามโครงการสร้างหรือปรับปรุงซ่อมแซมบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 65 พรรษา 2 เมษายน 2563 ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ โดยอำเภอไพรบึง ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมก่อสร้างบ้านเพื่อมอบให้แก่ครอบครัวของนายเปี่ยน ทองมนต์ ราษฎรบ้านสำโรงพลันออก ตำบลสำโรงพลัน อำเภอไพรบึง อีกทั้งมีส่วนราชการจังหวัดและอำเภอ ร่วมมอบปัจจัย และสิ่งของในการดำรงชีพ อีกทั้งได้ร่วมปล่อยกบ ปล่อยปลา ปลูกต้นไม้ เป็นต้นทุนในการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โดยมี นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด นายวิสุทธิ์ชาติ ปัญญาทรงรุจิ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด เกษตรจังหวัด หัวหน้าสำนักงานจังหวัด คลังจังหวัด พาณิชย์จังหวัด ประมงจังหวัด ผู้แทน พมจ. ผอ.ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพเด็กและเยาวชนจังหวัด ผอ.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ผู้แทนนายอำเภอไพรบึง หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี ณ บ้านเลขที่ 283 หมู่ที่ 15 ตำบลสำโรงพลัน อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2