เป็นประธานในพิธีปิดและมอบวุฒิบัตรหนังสือรับรองผู้ผ่านค่ายฯ

วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีปิดและมอบวุฒิบัตรหนังสือรับรองผู้ผ่านค่ายฯ โครงการแก้ไขปัญหาผู้ติดยาเสพติดในระบบสมัครใจรูปแบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติดศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จังหวัดศรีสะเกษประจำปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๖๓ รุ่นที่ ๔ โดยมีป้องกันจังหวัดศรีสะเกษกล่าวรายงานพิธีปิดการฝึกอบรมศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดศรีสะเกษ และมีสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ จ่าจังหวัดศรีสะเกษ ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ สถิตจังหวัดศรีสะเกษ ตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดศรีสะเกษและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและร่วมพิธีดังกล่าว
ทั้งนี้ การฝึกอบรมศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดศรีสะเกษเพื่อปรับพฤติกรรมผู้เสพผู้ติดยาเสพติดรุ่นที่ ๔/๒๕๖๓ มีระยะเวลาการฝึกอบรม จำนวน ๑๑ คืน ๑๒ วัน และมีผู้สมัครเข้าอบรม ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดศรีสะเกษในรุ่นนี้จำนวน ๘๐ คน เป็นชาย ๗๖ คน เป็นหญิง ๔ คน โดยสำนักงานปปส.ให้การสนับสนุนงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการดังกล่าว ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดศรีสะเกษที่ ๒ อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2