เป็นประธานเปิดการประชุม/สัมมนาการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ.2

วันที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 10.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดการประชุม/สัมมนาการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวนปี พ.ศ.2565 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อชี้แจงนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ให้มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับสถานการณ์ สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชน เพื่อให้เกิดความยั่งยืน
โดยมี หัวหน้าสำนักงานจังหวัด ผู้แทนจากสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 2 หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนภาคประชาสังคม และเจ้าหน้าที่สำนักงานจังหวัด เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2