เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปลูกฝังจิตสำนึกรักสามัคคีและส่งเส

วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปลูกฝังจิตสำนึกรักสามัคคีและส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์ จังหวัดศรีสะเกษประจำปี ๒๕๖๓ กิจกรรม จิตอาสาปรับปรุงและพัฒนาโรงเรียน โดยมีป้องกันจังหวัดศรีสะเกษกล่าวรายงานโครงการและมีนายอำเภอยางชุมน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนรัฐประชาสงเคราะห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงบอน กำนันตำบลบึงบอน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ และเจ้าหน้าที่ที่ทำการปกครองจังหวัดศรีสะเกษให้การต้อนรับและร่วมพิธีเปิดโครงการดังกล่าว
โดยมีจุดประสงค์หลักของโครงการ เพื่อให้ข้าราชการ กลุ่มผู้นำ ประชาชน นักเรียน เด็กและเยาวชนได้ร่วมกันเป็นจิตอาสาในการบำเพ็ญประโยชน์ ทำความดี ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษและมีความรู้ ความเข้าใจ รักเชิดชูในสถาบันสำคัญของชาติ รู้รักสามัคคีและได้เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน ณ โรงเรียนบ้านโนนรัฐประชาสงเคราะห์ ตำบลบึงบอน อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2