เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการส่งเสริมความป

วันที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการของคณะกรรมการและอนุกรรมการฯ ในมิติของการแก้ไขปัญหา และการออกแบบการพัฒนา โดยพิจารณาความแตกต่างในพื้นที่ และปัจจัยแวดล้อมที่จะส่งผลต่อความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา รวมทั้งการกำหนด นโยบาย มาตรการ แนวทาง และแผนในการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
โดยมี นางวัชรกาญจน์ คงพูล ศึกษาธิการจังหวัด ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพิกุลทอง โรงแรมพรหมพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2