เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมหารือ

วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมหารือ กำหนดแนวทางการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานที่จำกัดขยะมูลฝอยให้ถูกต้อง เป็นไปตามหลักวิชาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีนางรุ่งนภา สิลวานิช ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อมสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๒ กล่าวรายงาน และมีนายอำเภอพยุห์นายอำเภอเมืองจันทร์ เจ้าหน้าที่ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่๑๒ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษให้การต้อนรับในพิธีเปิดโครงการ
ในการดำเนินงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการสถานที่จำกัดขยะมูลฝอยและวิธีการจำกัด ขยะมูลฝอยให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักวิชาการให้กับกลุ่มเป้าหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่รับผิดชอบ ทั้งนี้ ในการประชุมวันนี้มีบุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๘๐ คน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๔๔ คน ณ โรงแรมแกลเลอรี่ ดีไซน์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2