ออกตรวจติดตามมาตรการเพื่อเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบ

วันที่ 28 เมษายน 2564
เวลา 10.30 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ออกตรวจติดตามมาตรการเพื่อเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตลอดจนเพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรคของการปฏิบัติหน้าที่และให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในพื้นที่อำเภอราษีไศล ณ โรงพยาบาลราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
1.สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อำเภอราษีไศล มีผู้ป่วย 3 ราย รักษาตัวที่ รพ.ราษีไศล
2.โรงพยาบาลราษีไศลมีผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา19 พักรักษาจำนวน 20 ราย และรอรับส่งต่อเพิ่มอีก 3 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 28 เม.ย.64 เวลา 12.00 น.)
3.โรงพยาบาลราษีไศลมีความพร้อมในการรองรับผู้ป่วย(โควิด19) ทั้งด้านสถานที่ ระบบการบริการ บุคคลากรมีขวัญกำลังใจที่ดีมาก
4.ตรวจเยี่ยมหอผู้ป่วยแยกโรค(โควิด19) ให้กำลังใจผู้ป่วยฯ ผ่านระบบวีดีโอคอลและมอบพระเครื่องเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่

ทั้งนี้ได้เน้นย้ำให้ถือปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดศรีสะเกษตามมาตรการเพื่อเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019และศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (ศบค.) อย่างเคร่งครัด

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2