เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ลานของดี๊ศรีเกษ”

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 17.00 – 20.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ลานของดี๊ศรีเกษ” เพื่อเพื่อให้ชุมชนสามารถใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาในท้องถิ่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP และเพื่อสร้างการรับรู้การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สำหรับคนภายนอกชุมชนพร้อมทั้งสร้างโอกาสในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางการตลาดภายนอกชุมชน และเพิ่มทักษะประสบการณ์แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์โดยมีโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ OTOP Mobile ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี สัมมาชีพชุมชน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เป็นกลไกลสำคัญในการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยกลุ่มภาคีเครือข่ายการเข้าร่วมงานดังนี้
1. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ
2. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ
3. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 ศรีสะเกษ
4. การจัดแสดงผลงานนักพัฒนาตำบลอำเภอเมืองศรีสะเกษ
5. การจำหน่ายสินค้า OTOP จากชุมชน จำนวน 76 ราย/กลุ่ม
ภายในงานมีการดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยมี นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล นายสำรวย เกษกุล นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พัฒนาการจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด พาณิชย์จังหวัด คลังจังหวัด รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุรินทร์ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัด นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัด ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด ผู้บริหารองค์กรเอกชน นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ พัฒนาการอำเภอ ผู้บริหารสถานศึกษา ภาคีเครือข่ายกลุ่มอาชีพต่างๆ และประชาชนเข้าร่วมพิธีเปิด ณ บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ หลังที่ 3 ศูนย์ OTOP จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2