ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขออนุญาตสั่ง นำเข้า ซื้อ มีใช้ ย้ายและการเก็บรักษาวัตถุระเบิด ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขออนุญาตสั่ง นำเข้า ซื้อ มีใช้ ย้ายและการเก็บรักษาวัตถุระเบิด ครั้งที่ 2/2565
โดยมีปลัดจังหวัด ผู้แทนรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด (ฝ่ายทหาร) จ่าจังหวัด ผู้แทนป้องกันจังหวัด และกรรมการที่เกี่ยวข้องร่วมดังกล่าว ณ ห้องประชุมอำเภอขุนหาญ ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2