เปิดโครงการสร้างการรับรู้ความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสำหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ BIMSTEC ในภูมิภาค

วันที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวต้อนรับ นางสาวรุจิกร แสงจันทร์ รองอธิการบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เนื่องในโอกาสเปิดโครงการสร้างการรับรู้ความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสำหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ BIMSTEC ในภูมิภาค นับเป็นความร่วมมือสำคัญที่เชื่อมร้อยสองภูมิภาคคือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้เข้าด้วยกัน ผ่านการร่วมมือของชาติสมาชิกทั้ง 7 ประเทศ ได้แก่ บังกลาเทศ ภูฏาน อินเดีย เมียนมา เนปาล ศรีลังกา และไทย ซึ่งมีโอกาสทั้งในเชิงการค้า การลงทุน การพัฒนาทรัพยากรมนุษน์ การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และการเชื่อมโยงผู้คนกว่า 2 พันล้านเข้าด้วยกัน
โดยกระทรวงการต่างประเทศ และคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับกลุ่มศึกษาอินเดียแห่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการฯ เพื่อสร้างการตระหนักรู้ถึงความสำคัญและศักยภาพของ BIMSTEC ให้แก่เยาวชนในระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา รวมถึงผู้ประกอบการภาคธุรกิจในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การจัดกิจกรรมฯ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด
โดยมี ผศ.ดร.อรนุช ปวงสุข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ ม.อุบลราชธานี กล่าวรายงาน มีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ ผู้บริหารสถานศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณาจารย์และนักเรียน ร่วมพิธีเปิด ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2