ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 7/2565

วันที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 7/2565 พร้อมด้วยคณะอนุกรรณการฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 1
•โดยที่ประชุมได้รายงานผลการดำเนินงาน อาทิ สถานการณ์คนพิการปัจจุบันในจังหวัดศรีสะเกษ และลูกหนี้เงินกู้ยืมกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตลอดจนรายงานผลการอนุมัติเงินกู้ยืมกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ, เงินสนับสนุนโครงการตามกรอบวงเงินสนับสนุนโครงการ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และเงินสนับสนุนศูนย์บริการคนพิการทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สุดท้ายกรอบวงเงินเบื้องต้นกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
•คณะกรรมการฯ พิจารณาอนุมัติเห็นชอบโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ดังนี้
1. พิจารณาอนุมัติกรณีคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ยื่นคำร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 40 ราย เป็นเงิน 2,400,000 บาท : ที่ประชุมเห็นชอบอนุมัติ 40 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 2,400,000 บาท
2. พิจารณาอนุมัติโครงการตามกรอบวงเงินสนับสนุนศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 7 ศูนย์/โครงการ เป็นเงิน 1,996,625 บาท : ที่ประชุมเห็นชอบอนุมัติโครงการฯ ทั้งหมดตามที่เสนอ โดยคณะอนุกรรมการฯ ได้ให้ความเห็นเพิ่มเติม อาทิ ปรับรายละเอียดแต่ละโครงการการตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายให้ถูกต้อง ฯลฯ
3. พิจารณาอนุมัติการสนับสนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 5 โครงการ เป็นเงิน 6,206,720 บาม : ที่ประชุมเห็นชอบอนุมัติโครงการฯ เพียงเสนอแนะให้การประชุมครั้งต่อไปให้เพิ่มเติมรายละเอียดโครงการเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
คณะอนุกรรมการฯ ที่เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ อาทิ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด แรงงานจังหวัด จัดหางานจังหวัด ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ผู้แทนสถิติจังหวัด ผู้แทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัด รองประธานหอการค้าจังหวัด ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้แทนพาณิชย์จังหวัด ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานฝีมือแรงงานศรีสะเกษ ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัด ผู้แทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัด ประธานสภาคนพิการทุกประเภทประจำจังหวัด นายกสมาคมคนหูหนวกศรีสะเกษ นายกสมาคมคนตาบอดจังหวัด รองนายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยศรีสะเกษ ประธานชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัด ประธานชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัด ประธานชมรมอารมณ์ดีศรีรัตนะ ผู้แทนประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด และผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจนเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดที่รับผิดชอบงาน

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2