ประชุมคณะทำงานบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานเชิงพื้นที่

วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายวัตนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานการประชุมคณะทำงานบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานเชิงพื้นที่ พร้อมด้วยคณะทำงานบูรณาการฯ อาทิ นายนคร บุตรดีวงศ์ พาณิชย์จังหวัด นายปรีดี สถิตย์ชัยวัฒนา โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด นายมงคล พูลเพิ่ม นายช่างเทคนิคอาวุโส แทนพลังงานจังหวัด และผู้แทนคณะทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ที่ประชุมได้ชี้แจงความเป็นมาและผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานจังหวัดศรีสะเกษ และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และการเชื่อมโยงด้านพลังงานในพื้นที่ ตลอดจนร่วมพิจารณาร่างโครงการ/แผนปฏิบัติการด้านพลังงานระดับจังหวัด อาทิ
• โครงการส่งเสริมระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 6×8 เมตร เป็นการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานอย่างครบวงจร เพื่อพัฒนาสินค้าการเกษตรและแปรรูปสินค้าทางการเกษตรของจังหวัดให้มีคุณภาพ
มีความปลอดภัยและได้มาตรฐานมุ่งสู่การเป็นตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์สามารถแข่งขันได้ รวมทั้งสามารถลดต้นทุนการเกษตรให้กับเกษตรกร
• โครงการอบรมสร้างฐานอาชีพจากพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาจัดกาทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน เพื่อให้ชุมชนมีแหล่งเรียนรู้ และมีการบริหารจัดการพลังงาน นำเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ในชีวิตประจำวัน ตลอดจนการบำรุงรักษา ซ่อมแซมอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้เกิดความคุ้มค่าเกิดประโยชน์ต่อชุมชน
• โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร เป็นการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาจัดกาทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน เพื่อเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ซึ่งที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบเพิ่มเติมโครงการด้านพลังงานของจังหวัดโดยให้บูรณาการแผนงาน/โครงการให้เชื่อมโยงกับการพัฒนายุทธศาสตร์จังหวัดศรีสะเกษและวาระจังหวัดศรีสะเกษที่ร่วมกับขับเคลื่อนอย่างครบวงจร ทั้งภาคการเกษตร สุขภาพ ท่องเที่ยว และเชิงพาณิชย์ และสอดรับกับนโยบายพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2