ร่วมประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนการยกระดับการผลิตพืชสมุนไพรในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้

วันที่ 17 ก.ย. 65 เวลา 13.30 – 16.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนการยกระดับการผลิตพืชสมุนไพรในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ โดยมีประเด็น ดังนี้
1. กลไกตลาดนำการผลิตกับการผลิตพืชสมุนไพรในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ (บริษัท โอสถสภา)
2. การขับเคลื่อนส่งเสริมการผลิตพืชสมุนไพรของจังหวัดศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม โดยนำเสนอข้อมูลการผลิตพืชสมุนไพรของจังหวัด/พื้นที่ปลูกและจำนวนเกษตรทั้งจังหวัด/พื้นที่ปลูกและจำนวนเกษตรกรในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้/ปริมาณผลผลิตในแต่ละปี/นโยบายเรื่องสมุนไพรของจังหวัด
3. องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการยกระดับการผลิตพืชสุมนไพร (สวทช./มทร.อีสาน)
4. แนวทางการขับเคลื่อนและดำเนินงานร่วมกันในการยกระดับการผลิตพืชสมุนไพรในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้
โดยมีนางสาววิราภรณ์ มงคลไชยสิทธิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาลัยและเทคโนโลยีแห่งชาติ รกท.หัวหน้าสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดมหาสารคาม เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยส่วนราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้แทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผู้แทนจากบริษัท โอสถสภา ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2