เข้ารับโล่รางวัลการจัดการขยะมูลฝอย “จังหวัดสะอาด” ระดับประเทศ ประจำปี 2563 และ พ.ศ. 2565

วันที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 07.00 น. พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีมอบรางวังการจัดการขยะมูลฝอย “จังหวัดสะอาด” ระดับประเทศ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย โดยมีคณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยร่วมเป็นเกียรติ อาทิ นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รองอธิบดีกรมที่ดิน เป็นต้น รวมถึงผู้ว่าราชการจังหวัด และรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับรางวัล ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้
ในการนี้นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยนายกมล ชัยกันทะ ท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมเข้ารับโล่รางวัลการจัดการขยะมูลฝอย “จังหวัดสะอาด” ระดับประเทศ ประจำปี 2563 และ พ.ศ. 2565 ซึ่งได้มีการชะลอการมอบรางวัลในปีที่ผ่าน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การจัดการขยะมูลฝอย “จังหวัดสะอาด” ระดับประเทศ แบ่งการประกวดออกเป็น 5 ภูมิภาค คือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและภาคตะวันตก ภาคตะวันออก และภาคใต้ ซึ่งจังหวัดศรีสะเกษได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง การจัดการขยะมูลฝอย “จังหวัดสะอาด” ระดับประเทศ ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2565 รองจากจังหวัดยโสธร ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การจัดการขยะมูลฝอย “จังหวัดสะอาด” ระดับประเทศ 2 ปีซ้อนเช่นกัน
การจัดงานครั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
รายละเอียดตาม link => https://web.facebook.com/prmoithailand/posts/pfbid0WTHF3nc5nmGT8S3zoyTAkYRkQhPr2ZVLZXFQ36uM9A92QFAFfDQwHswYUGSqEgKnl

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2