เป็นประธานเปิดการประชุม รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) แผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2566-2570 (ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2567)

วันที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดการประชุม รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) แผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2566-2570 (ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2567) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมและศักยภาพ เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดประเด็นการพัฒนาจังหวัดตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด และการพิจารณาข้อเสนอคำของบประมาณโครงการตามแผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
การจัดประชุมฯ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด
โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก ดร.ชูวิทย์ นาเพีย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มี รกท.หัวหน้าสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวรายงาน แรงงานจังหวัดศรีสะเกษ ผอ.สนง. พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนนายอำเภอ ผู้บริหารท้องถิ่น ภาคเอกชน องค์กรธุรกิจ ภาคประชาสังคม และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ โรงแรมศรีลำดวน อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2