ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (คจพ.จ) ศรีสะเกษ ครั้งที่ 5/2565

วันที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. นายวัตนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (คจพ.จ) ศรีสะเกษ ครั้งที่ 5/2565 ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
ที่ประชุมได้รายงานผลการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนฯ โดยจังหวัดศรีสะเกษมีครัวเรือนเป้าหมาย (ณ 12 กันยายน 2566) จำนวน 17,239 ครัวเรือน คิดเป็น 113.12 ซึ่งสามารถจำแนกครัวเรือนตามมิติของสภาพปัญหา และผลการดำเนินงานของคณะทำงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนฯ ตามแนวทางศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ) กำหนดรายมิติปัญหา ได้แก่ มิติสุขภาพ มิติความเป็นอยู่ มิติการศึกษา มิติรายได้ และมิติการเข้าถึงบริการภาครัฐ พร้อมชี้แจงผลการสำรวจข้อมูลครัวเรือนที่ประสบปัญหาเพิ่มเติม โดยข้อมูลจากระบบ Thai QM และรายงานการแก้ไขปัญหาหนี้สินครัวเรือนของที่ทำการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ นอกจากนี้ได้นำเสนอข้อมูลการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายแบบพุ่งเป้ารายครัวเรือน ของศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนฯ อำเภอ (ศจพ.อ) ของอำเภอยางชุมน้อย ศิลาลาด ขุขันธ์ โนนคูณ และกันทรารมย์ รวมถึงการจัดตั้งกองทุนขจัดความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำจังหวัดศรีสะเกษ และกองทุนที่ ศจพ.อ. จัดตั้งฯ จำนวน 19 กองทุน จำแนกเป็นกองทุนระดับจังหวัด 1 กองทุน และกองทุนระดับอำเภอ จำนวน 18 กองทุน เป็นเงินทุนรวมทั้งสิ้น 3,453,998 บาท
สำหรับวันนี้ได้ร่วมกันพิจารณาบรรจุครัวเรือนยากจนเป้าหมาย (ครัวเรือนที่มีปัญหาเชิงซ้อน) เข้าสู่แผนการพัฒนาตามแผนงานโครงการของแต่ละหน่วยงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจนตกเกณฑ์ TPMAP ให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนได้ แบ่งออกเป็น 1) ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ 543 ครัวเรือน และ 2) อยู่ระหว่างการติดตามผลการให้ความช่วยเหลือ 2,430 ครัวเรือน
การประชุมฯ มีผู้เข้าร่วมประชุม รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดฯ (ท) ประธานหอการค้าจังหวัด นายอำเภอเมืองจันทร์ นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ผู้แทนปลัดจังหวัด ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัด ผู้แทนพัฒนาการจังหวัด ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัด ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ผู้แทนแรงงานจังหวัด ผู้แทนคลังจังหวัด ผู้แทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ผู้แทนศึกษาธิการจังหวัด ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้แทนสถิติจังหวัด ผู้แทนพาณิชย์จังหวัด ผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัด ผู้แทนอุตสาหกรรมจังหวัด ผู้แทนนายอำเภอ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดผู้รับผิดชอบงานทุกท่าน

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2