มอบบ้านตามโครงการซ่อมแซม สร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ หรือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เฉลิมพระเกียรติ 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

วันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 13.30 – 17.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานมอบบ้านตามโครงการซ่อมแซม สร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ หรือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เฉลิมพระเกียรติ 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย และโครงการสร้าง/ซ่อมบ้านให้ผู้ขาดโอกาส “เฮือนดีๆ ศรีสะเกษ ไม่ทิ้งกัน” เนื่องในงานเฉลิมฉลอง 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 3 หลัง ดังนี้
1. บ้านหลังที่ 245 นายธวัชชัย ศรเพ็ชร อายุ 35 ปี บ้านเลขที่ 181 หมู่ที่ 8 ตำบลรุง อำเภอกันทรลักษ์
สภาพปัญหา : ที่อยู่อาศัยลักษณะเป็นกระท่อม หลังคามุงสังกะสี ฝาผนังเป็นสังกะสีเก่า/ผ้าใบ/ผ้าไวนิลเก่า เพื่อบังแดด ลมฝน สภาพชำรุดทรุดโทรมมาก ไม่มีความมั่นคงไม่แข็งแรง ไม่มีความปลอดภัยและไม่เหมาะสมสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยของครอบครัว มีสมาชิกครอบครัว 4 คน บุตรชายคนเล็กเป็นผู้พิการขาหัก รายได้ไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพ
ได้รับเงินสนับสนุนจากงบประมาณของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ผ่านกองทุน 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 50,000 บาท ก่อสร้างบ้านแฝดร่วมกับหลังที่ 2(บ้านหลังที่ 259)
2. บ้านหลังที่ 259 นายวันชัย ศรเพ็ชร อายุ 35 ปี บ้านเลขที่ 102 หมู่ที่ 8 ตำบลรุง อำเภอกันทรลักษ์
สภาพปัญหา : บ้าน/ที่อยู่อาศัยลักษณะเป็นกระท่อม หลังคามุงสังกะสี ฝาผนังเป็นสังกะสีเก่า/ผ้าใบ/ผ้าไวนิลเก่า เพื่อบังแดด ลมฝน สภาพชำรุดทรุดโทรมมาก ไม่มีความมั่นคงไม่แข็งแรง ไม่มีความปลอดภัยและไม่เหมาะสมสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยของครอบครัว มีสมาชิกครอบครัว 3 คน มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ
ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุน 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 50,000 บาท และการสนับสนุนเพิ่มเติมจากส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน พร้อมวัสดุก่อสร้างเพิ่มเติมจำนวน 32,199 บาท เมื่อรวมกับงบประมาณบ้านหลังแรก(หลังที่ 245) เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 122,399 บาท ก่อสร้างโดยการสละแรงงาน อปท.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หน่วยทหารและจิตอาสาในพื้นที่
3. บ้านหลังที่ 260 นายเจษฐา จันทร์เขียว อายุ 43 ปี บ้านเลขที่ 238 หมู่ที่ 8 ตำบลหนองหญ้าลาด อำเภอกันทรลักษ์
สภาพปัญหา : สภาพบ้านทรุดโทรม ก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ไม่มีห้องครัว ไม่มีห้องนอนแบ่งแยกเป็นสัดส่วน และไม่มีห้องน้ำใช้เป็นส่วนตัว ต้องขอใช้ร่วมกับครอบครัวใกล้เคียง สิ่งสาธารณปูโภค ระบบไฟฟ้าและระบบน้ำประปาชำรุด สภาพไม่คงทน ครอบครัวมี 4 คน มีรายได้เฉลี่ยเดือนละประมาณ 3,500 บาท จากการรับจ้างทั่วไป ไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพ
ได้รับเงินสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได้จากการจัด “โครงการแข่งขันเดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติฯ สู่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565”จำนวน 41,000 บาท และการสนับสนุนเพิ่มเติมจากส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน พร้อมวัสดุก่อสร้างเพิ่มเติมจำนวน 26,925 บาท รวมทั้งสิ้น 67,925 บาท ก่อสร้างโดยการสละแรงงาน อปท.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ และจิตอาสาในพื้นที่
มอบสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเครื่องใช้จำเป็นจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด ชมรมนุ่งผ้าไทยใส่บาตร หน่วยงาน One Home สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด สำนักงานที่ดินจังหวัด แขวงทางหลวงชนบท อำเภอกันทรลักษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ เขต 4 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ปกครองท้องที่ ให้แก่ครอบครัวของราษฎรรายดังกล่าวเพื่อใช้ในการดำรงชีพต่อไป
ทั้งนี้ จังหวัดศรีสะเกษ ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ซึ่งได้จัดเก็บข้อมูลในระบบ TPmap และการสำรวจปัญหา ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และบันทึกข้อมูลในระบบ thai QM โดยบูรณาการร่วมกับส่วนราชการทุกภาคส่วน อำเภอ และภาคประชาสังคม ได้จัดทำโครงการซ่อม/สร้างบ้านผู้ยากไร้ ฯลฯ เป็นการดำเนินการแก้ไขปัญหาในมิติด้านที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ทั้ง 3 ครอบครัวนี้เป็นเป้าหมายใน TPmap ด้วย
โดยมี นางมัลลิกา เกษกุล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด/รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด นายอำเภอกันทรลักษ์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอกันทรลักษ์ หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ คลังจังหวัด ผู้แทนเกษตรจังหวัด ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ผู้แทนแขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ ผู้แทนพัฒนาการจังหวัด ผู้แทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการอำเภอกันทรลักษ์ ผู้แทนนายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ เขต 4 ผู้แทนจากหน่วยเฉพาะกิจที่ 1 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ จิตอาสาพระราชทาน ผู้บริหาร อปท. ผู้ปกครองท้องที่ อสม. อพปร. ชรบ. ผรส. เข้าร่วมพิธี ณ พื้นที่ตำบลรุง และตำบลหนองหญ้าลาด อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2