ประชุมเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล รองเจ้าคณะตำบล และเลขานุการ ตามมติมหาเถรสมาคม ที่ 143/2546 ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 13 กันยายน 2565 เวลา 09.00 – 11.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เข้ากราบนมัสการ พระธรรมราชานุวัตร เจ้าคณะภาค 10 ประธานการประชุมเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล รองเจ้าคณะตำบล และเลขานุการ ตามมติมหาเถรสมาคม ที่ 143/2546 ครั้งที่ 1/2565 จังหวัดศรีสะเกษ คณะสงฆ์ภาค 10 สังกัดคณะสงฆ์หนตะวันออก โอกาสนี้ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายถวายความแด่พระสังฆาธิการ และพระเลขานุการผู้เข้าร่วมประชุม ในหัวข้อ การขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ บนเส้นทางของการพัฒนาที่ยั่งยืน มี พระราชกิตติรังษี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 พระครูศรีมงคลปริยัติกิจ เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ รองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล รองเจ้าคณะตำบล และเลขานุการ เข้าร่วมการประชุม
โดยมี นางดาลัด หิรัญไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ นายประหยัด ถิลา วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ตำบลน้ำคำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2