ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลและอนุญาตการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ “หอมแดงศรีสะเกษและกระเทียมศรีสะเกษ” ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 13 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลและอนุญาตการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ “หอมแดงศรีสะเกษและกระเทียมศรีสะเกษ” ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาให้การรับรองผลการตรวจประเมินคุณภาพและอนุญาตการใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) สินค้าหอมแดงศรีสะเกษและกระเทียมศรีสะเกษ ตามที่คณะทำงานฯได้ลงพื้นที่ตรวจสอบโดยที่ประชุมมีมตีให้สมาชิกผู้ขอขึ้นทะเบียนใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หอมแดงศรีสะเกษและกระเทียมศรีสะเกษ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการขอใช้ตราสัญลักษณ์GI สินค้าหอมแดงศรีสะเกษ จำนวน 31 ราย และสินค้ากระเทียมศรีสะเกษ จำนวน 19 ราย ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการภายใต้การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด
โดยมี พาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ ผอ. ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ อุตสาหกรรม จังหวัดศรีสะเกษ ผอ.สนง.ทสจ.ศรีสะเกษ ประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ ประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนนายอำเภอ และผู้แทน ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2