ตรวจติดตามการดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565

วันที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 11.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยนางสาวศิริกันยา ศรศิลป์ คลังจังหวัดศรีสะเกษ ตรวจติดตามการดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ในระหว่างวันที่ 5 กันยายน – วันที่ 19 ตุลาคม 2565 โดยจังหวัดศรีสะเกษ ได้กำหนดช่องทางการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนทั้งใน และนอกเขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ในธนาคารที่เข้าร่วมโครงการ สำนักงานคลังจังหวัด ที่ว่าการอำเภอ เทศบาล อบต. เป็นต้น ทั้งนี้ จังหวัดศรีสะเกษมีผู้ลงทะเบียนสะสมจำนวน 82,215 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 11 กันยายน 2565) ณ สำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ (บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ)

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2