ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. นายวัตนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2565 ร่วมกับคณะกรรมการฯ อาทิ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ศึกษาธิการจังหวัด แรงงานจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้แทนปลัดจังหวัด ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด ผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์ ผู้แทนองค์กรสวัสดิการชุมชน และผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจนเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ผู้รับผิดชอบงานทุกท่าน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ชั้น 1
โดยที่ประชุมได้รายงานผลการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมจังหวัดศรีสะเกษ (CSR ), การจัดการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดศรีสะเกษ, กองทุนสมัชชาสวัสดิการสังคมจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ 2565 และการขับเคลื่อนคณะอนุกรรมการรับรององค์กรมูลนิธิ สมาคม หรือองค์ภาคเอกชนเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ และรับรององค์กรภาคประชาชนเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ ตลอดจนสถานการณ์ผลการดำเนินงานด้านเด็ก, คนพิการ, ผู้สูงอายุ, สตรีและครอบครัว สุดท้ายร่างแผนสวัสดิการสังคมจังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ. 2566-2670
และคณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณากรอบแนวทางการเสนอโครงการขอรับเงินอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ประจำปี 2566 ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทั้ง 6 มิติ ประกอบด้วย ด้านเด็กและเยาวชน ด้านผู้สูงอายุ ด้านวัยแรงงาน ด้านสตรีและครอบครัว และด้านชุมชน โดยที่ประชุมมีมติ : เห็นชอบให้ทบทวนเพิ่มเติมหลักการแนวทางฯ ให้ครอบคลุมกับทุกสภาพปัญหา ทุกกลุ่มเป้าหมาย เพื่อประกอบการพิจารณาโครงการในปีงบประมาณถัดไป

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2