เปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการป้องกัน แก้ไข และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 11.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายนพ พงศ์ผลาดิสัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการป้องกัน แก้ไข และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามโครงการอาสาสมัครแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ ต้านภัยยาเสพติด และการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนบทบาทการดำเนินงานอาสาสมัครแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ ตามโครงการประสานการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่/ชุมชน โดยอาสาสมัครแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผู้ร่วมสัมมนาประกอบด้วย ส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ทั้ง 5 ส่วนราชการ สถานประกอบการ 30 แห่ง และอาสาสมัครแรงงาน 206 คน ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2