เปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรฝ่ายปกครองในการสนับสนุนการดำเนินการส่งเสริมวินัยการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2565

วันที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรฝ่ายปกครองในการสนับสนุนการดำเนินการส่งเสริมวินัยการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2565
ที่ทำการปกครองจังหวัดได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินการของกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)
1.เพื่อสนับสนุนส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนในพื้นที่ที่เป็นแรงงานนอกระบบพนักงานลูกจ้างเกษตรกร เด็กและเยาวชน รวมถึงกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่ยังไม่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และไม่ได้เป็นผู้ประกันตน มาสมัครเป็นสมาชิกกับ กอช.

  1. เพื่อเพิ่มยอดจำนวนสมาชิกให้กับกอช.ในจังหวัดศรีสะเกษ
  2. เพื่อให้นายอำเภอเสมียนตราอำเภอนักวิชาการการเงินและบัญชีที่ทำการปกครองจังหวัดและเจ้าหน้าที่ปกครองลูกจ้างสนับสนุนการขับเคลื่อนงานนโยบายของรัฐและการให้บริการประชาชนในพื้นที่ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนการออมแห่งชาติและช่วยประชาสัมพันธ์การรับสมัครเป็นสมาชิก กอช.ในพื้นที่
    โดยมีจ่าจังหวัดแทนปลัดจังหวัด นายอำเภอ ปลัดอำเภอแทนนายอำเภอ เสมียนตรา นักวิชาการเงินและบัญชี เสมียนตราอำเภอ ทั้ง 22 อำเภอ ร่วมดังกล่าว ณ โรงแรมพรหมพิมาน อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2