พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2565

วันที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 09.39 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2565 ระดับจังหวัด มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำ การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ และงดจับสัตว์น้ำในช่วงฤดูปลาวางไข่ตามประกาศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรืองดใช้เครื่องมือทำการประมงที่ผิดกฎหมาย เพื่อให้พันธุ์สัตว์น้ำได้มีโอกาสเจริญเติบโต มีโอกาสแพร่ขยายพันธุ์เป็นแหล่งอาหารโปรตีนของประชาชนได้อย่างยั่งยืนต่อไป
การจัดกิจกรรมฯ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด
โดยมี นายกิตติพงษ์ ลีลาศสง่างามทประมงจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวรายงานฯ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดศรีสะเกษ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนนายอำเภอน้ำเกลี้ยง ผู้แทนส่วนราชการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรุ่งระวี ผู้บริหารสถานศึกษา จิตอาสาพระราชทาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน และประชาชนชาวตำบลรุ่งระวี ณ ห้วยระวี บ้านโนนโพธิ์ หมู่ 10 ตำบลรุ่งระวี อำเภอนำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2