พิธีเปิด/ปิดโครงการเสริมสร้างแกนนำขบวนการก่อการดี To Be Number one จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 14.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิด/ปิดโครงการเสริมสร้างแกนนำขบวนการก่อการดี To Be Number one จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษ (ศอ.ปส.จ.ศก.) ได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น ในระหว่างวันที่ 7 และ 8 กันยายน 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้แกนนำเยาวชนครูอาจารย์เจ้าหน้าที่ มีความรู้ความเข้าใจ ที่ถูกต้องเกี่ยวกับโครงการ To Be Number one และศูนย์เพื่อนใจTo Be Number one มีภาวะผู้นำและสามารถทำงานเป็นทีมได้ มีความรู้เรื่องความฉลาดทางอารมณ์ สามารถจัดกิจกรรมและแก้ไขพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ให้กับเยาวชนวัยรุ่นที่เข้ามารับบริการในศูนย์ได้ สามารถคัดกรองปัญหาสุขภาพจิตวัยรุ่น เพื่อการช่วยเหลือและส่งต่อสามารถวิเคราะห์ปัญหาให้คำปรึกษาแนะนำที่ถูกต้องเหมาะสมและเป็นกำลังใจให้วัยรุ่นที่มีปัญหาต้องการความช่วยเหลือและสามารถจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์และส่งเสริมความสุขให้กับเยาวชนวัยรุ่นได้ การฝึกอบรมครั้งนี้ มีผู้เข้ารับการฝึกประกอบด้วย กลุ่มเด็กและเยาวชนแกนนำอายุตั้งแต่ 13-18 ปี ครูอาจารย์และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 80 คน
โดยมี ผู้แทนปลัดจังหวัด รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด (ฝ่ายทหาร) แรงงานจังหวัด รองศึกษาธิการจังหวัด ผู้แทนผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัด ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัด ผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ผู้แทนพัฒนาการจังหวัด สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัด ผู้แทนสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ผู้แทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด หัวหน้าผู้ประสานงานศอ.ปส.จ.ศก. และส่วนที่เกี่ยวข้องร่วม ดังกล่าว ณ โรงแรมศรีลำดวน อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2