พิธีมอบบ้านตามโครงการซ่อมแซม หรือสร้างบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้ประสบความทุกข์ยาก เดือดร้อน เฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. นายวัตนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในพิธีมอบบ้านตามโครงการซ่อมแซม หรือสร้างบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้ประสบความทุกข์ยาก เดือดร้อน เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 และทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทย ครบ 66 ปี ด้วยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่พสกนิกรชาวไทย และแสดงออกถึงความจงรักภักดี ในพื้นที่อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ การดำเนินกิจกรรมวันนี้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมายุ 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 และสอดคล้องนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการ รวมถึงนโยบายจังหวัดศรีสะเกษ ที่ได้ดําเนินโครงการ “เฮือนดี ๆ ศรีสะเกษไม่ทิ้งกัน ฉลอง 238 ปี ศรีสะเกษ” เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการขาดแคลนที่อยู่อาศัยอย่างมั่นคงถาวร ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่สําคัญที่สุดของพื้นฐานชีวิตมนุษย์
ผู้ประสบปัญหา : นางแสง เสาเวียง อายุ 64 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 29 บ้านโนนสวนป่า หมู่ที่ 13 ตำบลน้ำคำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ประสบปัญหาความเดือดร้อนที่พักอาศัยมีสภาพชำรุดผุพัง ไม่มั่นคง ทั้งหลังคาและผนังเป็นสังกะสีรั่วเมื่อฝนตก กรอปกับครัวเรือนมีฐานะยากจน รายได้ไม่แน่นอน อาศัยอยู่ด้วยกัน 2 คน เป็นเด็กผู้หญิง 1 คน อยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียน และตนเองเป็นผู้สูงอายุ สุขภาพไม่แข็งแรงมีโรคประจำตัว เบาหวาน หลอดเลือดหัวใจ นิ่วในไต
โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณของเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 50,000 บาท เพื่อดำเนินการซ่อมแซมบ้าน และงบประมาณสบทบเพิ่มเติมจากกองทุนอำเภอเมืองศรีสะเกษ เทศบาลตำบลน้ำคำ ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาฯ รวมทั้งสิ้น 145,400 บาท รวมถึงได้ความร่วมมือจากชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาพระราชทาน และชาวบ้าน ร่วมแรงร่วมใจสนับสนุนแรงงาน วัสดุอุปกรณ์ สิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในครัวเรือนที่ขาดเหลือในการซ่อมแซมบ้านจนแล้วเสร็จ
ในการนี้มีหน่วยงานราชการระดับต่างๆ ของจังหวัดศรีสะเกษ อาทิ นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาด พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ one home ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด นายกสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวจังหวัด คลังจังหวัด ผู้อำนวยการสถานรวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัด ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองศรีสะเกษ ประกันสังคมจังหวัด ผู้แทนแรงงานจังหวัด ผู้แทนจัดหางานจังหวัด ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ผู้แทนพัฒนาการจังหวัด ผู้แทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ผู้แทนผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ ผู้แทนเกษตรจังหวัด ผู้แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด รวมถึงส่วนราชการระดับอำเภอ นำโดยนายคมป์ สังข์วงศ์ นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ ผู้นำชุมชนท้องถิ่น/ท้องที่ นายกเทศมนตรี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกคน ร่วมเป็นเกียรติพิธีมอบบ้านและมอบความช่วยเหลือครอบครัวราษฎรที่รับมอบบ้าน ประกอบด้วย ถุงยังชีพ (บรรจุเครื่องอุปโภคบริโภค) หม้อหุงข้าว พัดลม ผ้าห่ม ที่นอน หมอน มุ้ง ชุดกิ๊ฟเซ็ตป้องกันโควิด-19 และน้ำดื่ม เมล็ดพันธุ์ต้นไม้ต่าง ๆ ตลอดจนเงินสงเคราะห์
ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการภายใต้การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2