ประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในยุคดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในยุคดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมศรีลำดวน 3 โรงแรมศรีลำดวน อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด ไฟด้รับงบประมาณสนับสนุนการประชุมฯ ครั้งนี้ จากสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผ่านเงินกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เพื่อสร้างเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ลงมือปฏิบัติให้การประชาสัมพันธ์ด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในปัจจุบันสื่อดิจิทัลสมัยใหม่เกิดประสิทธิภาพสร้างการรับรู้สู่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการประชาสัมพันธ์ การคิดประเด็น การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์โดยใช้โทรศัพท์มือถือ รวมไปถึงฝึกปฏิบัติสร้างวิดีโอ (TiKTok) และวิพากษ์ผลงาน จากผู้มีประสบการณ์ด้านสื่อสารมวลชน
กลุ่มเป้าหมาย คือ เจ้าหน้าที่ด้านการประชาสัมพันธ์ของส่วนราชการจังหวัดศรีสะเกษ ตัวแทนกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ รวมจำนวน 50 คน
ในการนี้มีหัวหน้าส่วนราชการ อาทิ ประชาสัมพันธ์จังหวัด แรงงานจังหวัด ผู้อำนวยการสถานรวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย หัวหน้าส่วนราชการ one home ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด และเจ้าหน้าที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดทุกคน ร่วมเป็นเกียรติในการเปิดประชุมครั้งนี้

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2