ประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 7 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 2/2565 มีวาระเพื่อพิจารณาดังนี้

 1. พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการตรวจสอบร่องรอยการทำประโยชน์ประกอบผลการอ่านแปลภาพถ่าย ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงการฝ่ายราษีไศล ครั้งที่ 1/2565 จำนวน 62 แปลง
 2. พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการทำประโยชน์ในลักษณะท้องถิ่น ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2543 ประกอบผลการประชุมร่วมระหว่างตัวแทนคณะกรรมการแก้ไขฯ ชุดใหญ่ กับคณะทำงานฯ อุทธรณ์ ทั้ง 3 จังหวัด เมื่อ
  วันที่ 14 กรกฎาคม 2553 จำนวน 71 แปลง ตามที่คณะทำงานฯ อุทธรณ์ เสนอ
 3. พิจารณาผลการตรวจสอบร่องรอยการทำประโยชน์ ตามประกาศ
  คณะทำงานแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงการฝ่ายราศีไศล อำเภอบึงบูรพ์ วันที่ 20 ตุลาคม 2564 จำนวน 1 แปลง
  การประชุมฯ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด
  โดยมี หัวหน้าฝ่ายจัดหาที่ดินที่ 4 สำนักกฏหมายและที่ดิน กรมชลประทาน ผู้แทนอัยการจังหวัดศรีสะเกษ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ ผู้แทนนายอำเภอ ผู้แทนภาคประชาชน และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมชลประทานจังหวัดศรีสะเกษ
ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2