ประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานจิตอาสา

วันที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานจิตอาสา
ที่ประชุมเพื่อพิจารณาและมีความเห็นในประเด็น ดังนี้

  1. จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย
  2. การขับเคลื่อนและสนับสนุนการพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาลำน้ำคูคลองเพื่อสืบสานรักษาต่อยอดตามแนวพระราชดำริจังหวัดศรีสะเกษ
  3. การปรับปรุงกำลังพลจิตอาสา 904 ในพื้นที่
  4. การLive ภารกิจ จิตอาสา 904 ผ่าน Facebook โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
  5. การนำเสนอผลการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาที่เป็น Best Practice ของอำเภอ
  6. การขับเคลื่อนงานจิตอาสาภาคประชาชนในระดับพื้นที่
    โดยมีผู้แทนปลัดจังหวัด นายอำเภออุทุมพรพิสัย ปลัดอำเภอแทนนายอำเภอ กำนัน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมดังกล่าว ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2