พิธีเปิดโครงการประชุมจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2566-2570 (ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2567)

วันที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 10.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2566-2570 (ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2567) และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป้าหมายคือ ส่วนราชการทุกภาคส่วน ภาคเอกชน องค์กรธุรกิจ ภาคประชาสังคม และประชาชนในพื้นที่ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ปรึกษาหารือ สะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ รวมทั้งร่วมกันในการเสนอทางออกในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพื่อจะทำให้การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดได้ข้อมูลที่ชัดเจน ถูกต้อง ทันสมัย เหมาะสมกับสถานการณ์ ครอบคลุมทุกมิติ ภายใต้บริบท New Normal เพื่อพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษต่อไป
การจัดประชุมฯ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด
โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก นางพรทิพย์ ผ่องศรี ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณเขตที่ 2 และ ดร.ชูวิทย์ นาเพีย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มี รกท.หัวหน้าสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ คลังจังหวัดศรีสะเกษ ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ พลังงานจังหวัดศรีสะเกษ ประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนนายอำเภอ ผู้บริหารท้องถิ่น ภาคเอกชน องค์กรธุรกิจ ภาคประชาสังคม และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ โรงแรมศรีลำดวน อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2