มอบบ้านตามโครงการซ่อมแซม สร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ หรือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เฉลิมพระเกียรติ 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

วันที่ 5 กันยายน 2565 เวลา 13.30 – 17.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานมอบบ้านตามโครงการซ่อมแซม สร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ หรือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เฉลิมพระเกียรติ 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย และโครงการสร้าง/ซ่อมบ้านให้ผู้ขาดโอกาส “เฮือนดีๆ ศรีสะเกษ ไม่ทิ้งกัน” เนื่องในงานเฉลิมฉลอง 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 3 หลัง ดังนี้
1. บ้านหลังที่ 256 นายเลียน ปิ่นหอม อายุ 74 ปี บ้านเลขที่ 52 บ้านบ่อทอง หมู่ที่ 7 ตำบลปราสาท อำเภอขุขันธ์
สภาพปัญหา : ที่อยู่อาศัยเป็นบ้านไม้ชั้นเดียว หลังคามุงสังกะสี พื้นบ้านเป็นปูนซีเมนต์ หน้าต่างปิดด้วยสังกะสี และไม้กระดาน สภาพทรุดโทรม ไม่มั่นคงปลอดภัย ไม่สามารถกันลมและฝนได้ ไม่ได้ประกอบอาชีพ เป็นผู้พิการทางความเคลื่อนไหว ได้รับเบี้ยผู้พิการ เดือนละ 800 บาท และเบี้ยผู้สูงอายุ เดือนละ 700 บาท รวมรายรับเดือนละ 1,500 บาท อาศัยอยู่กับบุตรชาย ไม่ได้ประกอบอาชีพ เนื่องจากสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรง
ได้รับเงินสนับสนุนจากงบประมาณของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ผ่านกองทุน 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 25,000 บาท และการสนับสนุนเพิ่มเติมจากส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน พร้อมวัสดุก่อสร้างเพิ่มเติมจำนวน 15,000 บาท รวมทั้งสิ้น 40,000 บาท ก่อสร้างโดยการสละแรงงาน อปท.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พี่น้องประชาชนในหมู่บ้าน และจิตอาสาในพื้นที่
2. บ้านหลังที่ 265 นายฉอย กุละวุฒิ อายุ 74 ปี บ้านเลขที่ 30 บ้านตะเคียน หมู่ที่ 12 ตำบลตะเคียน อำเภอขุขันธ์
สภาพปัญหา : บ้านหลังเดิมเป็นเพิงสังกะสี หลังคามุงด้วยสังกะสีผุพัง ต่อกับยุ้งฉางข้าวของญาติ พอได้หลับนอนไม่มั่นคงแข็งแรง ไม่ได้ประกอบอาชีพ โดยมีรายได้หลักมาจากเบี้ยผู้สูงอายุจำนวน 700 บาท และเงินสงเคราะห์จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด จำนวน 2,000 บาท
ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุน 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 50,000 บาท และการสนับสนุนเพิ่มเติมจากส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน พร้อมวัสดุก่อสร้างเพิ่มเติมจำนวน 16,000 บาท รวมทั้งสิ้น 66,000 บาท ก่อสร้างโดยการสละแรงงาน อปท.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสาในพื้นที่
3. บ้านหลังที่ 230 นายจิราช สมพงษ์ อายุ 45 ปี บ้านเลขที่ 93 บ้านตาทึง หมู่ที่ 11 ตำบลหัวเสือ อำเภอขุขันธ์
สภาพปัญหา : บ้านหลังเดิมเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวไม่มั่นคงแข็งแรง หลังคาบ้านมุงสังกะสี พื้นบ้านเป็นดิน ฝาบ้านไม้เก่าผุพัง ห้องน้ำไม่มีหลังคา ไม่มีฝาผนัง ไม่ปลอดภัย ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป เฉลี่ยรายได้วันละ 250 – 300 บาท/วัน
ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุน 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 50,000 บาท และการสนับสนุนเพิ่มเติมจากส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน พร้อมวัสดุก่อสร้างเพิ่มเติมจำนวน 25,000 บาท รวมทั้งสิ้น 75,000 บาท ก่อสร้างโดยการสละแรงงาน อปท.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสาในพื้นที่
มอบสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเครื่องใช้จำเป็นจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ นายกสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวจังหวัด ชมรมนุ่งผ้าไทยใส่บาตร หน่วยงาน One Home สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด สำนักงานที่ดินจังหวัด สำนักพุทธแขวงทางหลวงชนบท อำเภอขุขันธ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ปกครองท้องที่ ให้แก่ครอบครัวของราษฎรรายดังกล่าวเพื่อใช้ในการดำรงชีพต่อไป
ทั้งนี้ จังหวัดศรีสะเกษ ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ซึ่งได้จัดเก็บข้อมูลในระบบ TPmap และการสำรวจปัญหา ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และบันทึกข้อมูลในระบบ thai QM โดยบูรณาการร่วมกับส่วนราชการทุกภาคส่วน อำเภอ และภาคประชาสังคม ได้จัดทำโครงการซ่อม/สร้างบ้านผู้ยากไร้ ฯลฯ เป็นการดำเนินการแก้ไขปัญหาในมิติด้านที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
โดยทั้ง 3 ครอบครัวนี้เป็นเป้าหมายใน TPmap ด้วย
โดยมี นางมัลลิกา เกษกุล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด/รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ นายกสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวจังหวัด นายอำเภอขุขันธ์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอขุขันธ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด แรงงานจังหวัด ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งปรือใหญ่ ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัด ผู้แทนเกษตรจังหวัด ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ผู้แทนแขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ ผู้แทนพัฒนาการจังหวัด ผู้แทนเข้าพนักงานที่ดินจังหวัด สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการอำเภอขุขันธ์ จิตอาสาพระราชทาน ผู้บริหาร อปท. ผู้ปกครองท้องที่ อสม. อพปร. ชรบ. ผรส. เข้าร่วมพิธี ณ บ้านบ่อทอง ตำบลปราสาท , บ้านตะเคียน ตำบลตะเคียน และบ้านตาทึง ตำบลหัวเสือ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2