ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 3/2565

วันที่ 5 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 3/2565 มีวาระเพื่อพิจารณา ดังนี้
1. พิจารณาการเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประจำปีประมาณ พ.ศ. 2565 ในโครงการ
พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุ
2. พิจารณา การใช้เงินเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
3. การพิจารณาร่างแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 และโครงการ/แผนงานตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 พ.ศ. 2566-2570 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
4. การพิจารณาแต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบและจัดลำดับความสำคัญแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
โดยมี นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี) ผู้แทนภาคเอกชน ผู้แทนภาคประชาสังคม และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2