ตรวจติดตามกิจกรรม Kick Off โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565

วันที่ 5 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ตรวจติดตามกิจกรรม Kick Off โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ในระหว่างวันที่ 5 กันยายน – วันที่ 19 ตุลาคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในภาวะเศรษฐกิจที่ราคาสินค้าและค่าครองชีพที่ยังคงปรับสูงขึ้น โดยเป็นการกำหนดมาตรการช่วยเหลือภาครัฐ บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนตามกลุ่มเป้าหมาย
ทั้งนี้ จังหวัดศรีสะเกษ ได้กำหนดช่องทางการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนทั้งใน และนอกเขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ดังนี้
1. การลงทะเบียนผ่านธนาคารที่เข้าร่วมโครงการ ณ จุดธนาคารดังนี้ 1) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) , 2) ธนาคารออมสิน , 3) ธนาคารกรุงไทย
2. ลงทะเบียน ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
3. ลงทะเบียน ณ สำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ (บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด หลังใหม่)
4. ลงทะเบียน ณ ที่ว่าการอำเภอ รวมทั้งการอำนวยความสะดวกลงให้บริการในระดับพื้นที่ เช่น เทศบาล อบต. เป็นต้น
โดยมี นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัด คลังจังหวัด นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ ผู้แทนประชาสัมพันธ์จังหวัด ผู้แทนธนาคารกรุงไทย ผู้แทนธนาคารออมสิน ผู้แทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมในกิจกรรม ณ หอประชุมฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอเมืองศรีสะเกษ และบริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ (หลังใหม่)

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2