ประชุมคณะทำงานบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานเชิงพื้นที่ ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 2 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานการประชุมคณะทำงานบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานเชิงพื้นที่ ครั้งที่ 1/2566 พร้อมด้วยคณะทำงานฯ ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ วัตถุประสงค์เพื่อร่วมพิจารณาข้อเสนอโครงการที่ยื่นขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งที่ประชุมได้ชี้แจงรายละเอียดประเภทเทคโนโลยีที่สามารถยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ภายใต้กลุ่มงานส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ทั้งหมด 9 รายการ รวมถึงกรอบระยะเวลา ขั้นตอนการพิจารณาข้อเสนอโครงการ และหลักเกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนข้อเสนอโครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานของจังหวัดศรีสะเกษทุกมิติ จำนวน 151 ระบบ วงเงินงบประมาณรวมทั้งไสิ้น 55,315,418 บาท
โดยคณะทำงานฯ ได้พิจารณากลั่นกรองตามที่เจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัดตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์ของรายละเอียดเอกสารโครงการ ซึ่งมีโครงการที่ผ่านการประเมิน 12 องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) จำนวน 55 ระบบ รวมงบประมาณ 9,874,600 บาท และพิจารณาเห็นชอบเพิ่มเติม จำนวน 6 ระบบ งบประมาณ 132,000 บาท เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) อนุมัติการดำเนินการต่อไป
การประชุมครั้งนี้มีหัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนคณะทำงานฯ เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ อาทิ สถิติจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้แทนปลัดจังหวัด ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัด ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัด ผู้แทนคลังจังหวัด ผู้แทนเกษตรจังหวัด ผู้แทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ผู้แทนพัฒนาการจังหวัด ผู้แทนอุตสาหกรรรมจังหวัด ผู้แทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ผู้แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ผู้แทนพาณิชย์จังหวัด ผู้แทนปฏิรูปที่ดินจังหวัด ผู้แทนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด ผู้แทนสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เพื่อการเกษตรจังหวัด รวมถึงนายช่างเทคนิคอาวุโส และหัวหน้ากลุ่มอำนวยการและแผนพลังงาน สำนักงานพลังงานจังหวัด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในฐานะเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการคณะทำงานฯ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2